Proszę czekać ...

Targi Pracy PJATK (20.04.2023) - Grywalizacja [ENG below]

Targi Pracy PJATK (20.04.2023) - Grywalizacja [ENG below]

17.04.2023, 11:10
Data publikacji

[PL]

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów do udziału w grywalizacji podczas Targów Pracy! 

Zasady uczestnictwa w konkursie organizowanym w trakcie Targów Pracy PJATK
w dniu 20.04.2023 r. 

 1. Uczestnikami grywalizacji w trakcie Targów Pracy PJATK mogą być wyłącznie studenci oraz absolwenci PJATK.

 2. Grywalizacja ma charakter quizu online.

 3. Rejestracja Uczestników odbywa się poprzez link: www.menti.com

 4. Przewidziane są trzy edycje quizu odpowiednio:

 • o godzinie  12:00 - w języku polskim

 • o godzinie 14:00 - w języku angielskim

 • o godzinie 16:00 - w języku polskim

 1. Rejestracja zaczyna się na 10 minut przed godziną rozpoczęcia każdego quizu, a kończy wraz z jego rozpoczęciem.

 2. Podczas wejścia w link www.menti.com konieczna jest rejestracja odpowiednim kodem quizu.

 3. Kody dla poszczególnych edycji są następujące:

  • o godzinie 12:00 - 5809 9538

  • o godzinie 14:00 - 5786 3636

  • o godzinie 16:00 - 2757 3098

 4. Po rejestracji użytkownik zobowiązany jest do podania swojej nazwy, którą musi być numer studenta (eska).

 5. Brak podania numeru studenta na początku quizu uniemożliwia identyfikację uczestnika i dyskwalifikuje  z udziału w grywalizacji.

 6. Quiz składa się z 5 pytań.

 7. Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia w quizie to 5000 pkt.

 8. Punkty przyznawane są za udzielenie poprawnej odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź można otrzymać między 1000, a 500 pkt.

 9. Przy automatycznych wyliczaniu punktów uwzględniony jest również czas udzielenia odpowiedzi. Im szybsza poprawna odpowiedź, tym więcej punktów.

 10. Uczestnik ma maksymalnie 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na każde z pytanie.

 11. Na koniec quizu prezentowani są zwycięzcy nagród czyli użytkownicy, którzy zdobyli największą liczbą punktów.

 12. Uczestnictwo w grywalizacji organizowanej przez ABK PJATK nie wyklucza możliwości brania udziału w konkursach organizowanych przez pracodawców.

 13. Udział w konkursach organizowanych w trakcie Targów Pracy przez pracodawców nie ma wpływu na wyniki quizu.


Regulamin dostępny jest pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1vtYP5-l4iCFAJw-SI13rFwTzwE0dIiyh/view?usp=sharing


[ENG]

We invite all students to participate in gamification during the Career Fair!

Rules for participation in the gamification for students during the PJAIT Career Fairs

on April 20, 2023

 1. Only PJAIT students and graduates may participate in the gamification during the PJAIT Job Fair.

 2. The gamification is in the form of an online quiz.

 3. Registration of Participants takes place via the link: www.menti.com

 4. There are three editions of the quiz, respectively:

  • at 12:00 - in Polish

  • at 14:00 - in English

  • at 16:00 - in Polish

 5. Registration starts 10 minutes before the start time of each quiz and ends when it starts.

 6. When entering the www.menti.com link, it is necessary to register with the appropriate quiz code.

 7. The codes for each edition are as follows:

  • at 12:00 - 5809 9538;

  • at 14:00 - 5786 3636,

  • at 16:00 - 2757 3098

 8. After registration, the user is required to provide his name, which must be the student number (eska).

 9. Failure to provide the student number at the beginning of the quiz prevents the participant from being identified and disqualifies from participation in the gamification.

 10. The quiz consists of 5 questions.

 11. The maximum number of points that can be scored in the quiz is 5000 points.

 12. Points are awarded for giving the correct answer. For each correct answer you can get between 1000 and 500 points.

 13. When calculating points automatically, the time of answering is also taken into account. The faster the correct answer, the more points.

 14. The participant has a maximum of 15 seconds to answer each question.

 15. At the end of the quiz, the prize winners are presented - the users who have scored the most points.

 16. Participation in gamification organized by ABK PJATK does not exclude the possibility of taking part in competitions organized by employers.

 17. Participation in competitions organized by employers during the Career Fairs will not result in receiving additional points in the quiz.


  The Regulations are available at the link: https://drive.google.com/file/d/1jtdXpm_VhsIN6YdNR8Fals_Z9SbiOLw7/view?usp=sharing


17 kwietnia